وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
590
604
617
2730403
10483
19369
2735680

« yakAienawaChandTaswiryakAienawaChandTaswirیک آیینه و چند تصویر» نام اثر پژوهشی است از پرتو نادری که اخیراً به وسیلهء بنگاه انتشارات میوند در شهر کابل به تیراژ هزار جلد، به نشر رسیده است.
این کتاب شماری از نوشته های پژوهشی و نقد  های ادبی پرتونادری را در بر دارد که ظرف سالهای اخیر نوشته شده  که عمدتاً به موضوعاتی در پیوند به ادبیات شناسی ، تیوریهای ادبی و نقد ادبی  می پردازد.
در« یک آیینه و چند تصویر» این موضوعات و عناوین به نظر می خورد:

 

بیشتر بخوانید...

«MajmoaTanzMajmoaTanzکارتهء وزرا» نام دومین گزینه طنزهای سید عبدالقادر رحیمی است که اخیراً در چاپخانهء حبیب الله حسیب در شهر کابل اقبال چاپ یافته است.
این گزینه سال پار (۱۳۸۵) به مناسبت روز استقلال کشور جایزهء نخست طنز نویسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را ربوده است.
رحیمی از سال ۱۳۶۷ بدینسو طنز می نویسد. نخستین گزینه چاپی طنزهای او «شاگرد داکتر صاحب» نام دارد که در شهر هرات انتشار یافته است.
این گزینه نیز در سال ۱۳۸۴ برندهء جایزهء نخست ادبی وزارت اطلاعات و فرهنگ گردید.
در «کارتهء وزرا» نویسنده ۲۹ طنز خود را که عمدتاً در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ نوشته شده، گرد آوری کرده است.
رحیمی در طنز هایش عمدتاً به مسایل اجتماعی روزمره، مناسبات و سنت های خانواده گی می پردازد با این حال رگه های از پرداخت های سیاسی در طنزهای او دیده می شود که این امر می تواند یکی از برجسته گی های کار او به شمار آید.

بیشتر بخوانید...


«ShereNaSorodaieManShereNaSorodaieManشعر ناسرودهء من» هفتمین گزینهء شعری پرتونادری این روز ها به وسیله ء بنگاه انتشارات میوند، با شماره گان هزار جلد،از چاپ به در آمده است. در این  گزینهء شعری بیست وهفت پارچه شعر شاعر گرد آوری شده است. این شعر ها عمدتاً در یکی دو سال اخیر  سروده شده اند.
شعر های این گزینه بدون از قطعهء « رستمی در چاه» دیگر همه گان شعرهایی اند در عوالم شعربی وزن یا شعر سپید.
در  یکی دو دههء گذشته پرتونادری بیشر به سپید سرایی روی آورده است.
با این حال او در اوزان سنتی نیز تجربه های گسترده یی دارد. اخیراً گزینهء شعر های کلاسیک او زیر نام « ... و گریهء صد قرن در گلو دارم»  به وسیلهء بنگاه نشارات میوند  به نشر رسیده است.در این گزینه شماری از قصیده ها، غزلها، مثنوی ها  ترانه ها و دوبیتی ها شاعر گرد آوری شده اند.
بررسی گزینه های شعری پرتونادری نشان می دهد که او با شکیبایی از اوزان کلاسیک به سوی اوزان آزاد عروضی و از آن جا به عوالم سپید سرایی یا شعر بی وزن راه زده است.

بیشتر بخوانید...


chogonagiRasanahachogonagiRasanahaکتاب چگونگی رسانه ها، نوشتهء پرتو نادری از چاپ به در آمد.
نویسنده در مقدمهء کتاب نوشته است که:
اين كتاب در بر گيرندهء دو بخش زيرين است:
• چگونه گي رسانه ها در افغانستان
• نكاتي چند در پيوند به گزارش و گزارش نويسي.
بخش عمده در كتاب همان بخش نخستين است كه نام كتاب نيز از آن گرفته شده است، اين بخش نوع تاريخ تحليلي رسانه هاي كشور است، همراه با چگونه گي اثر گذاري آن ها در دوره هاي معين سياسي. در اين بخش رسانه هاي كشور در دوره هاي معين با در نظر داشت رويداد هاي سياسي- اجتماعي و نظام هاي حاكم، مورد ارزيابي قرار گرفته است. هر چند اين بررسي ها بسيار گستره دامان نيستند، با اين حال تلاش بر آن بوده است تا دست كم ويژه گيهاي رسانه يي هر دوره، مشخص گردد. البته اين امر به مفهوم پايان كار نيست، بلكه مي توان آن را به مفهوم نخستين گامها در زمينه تحليل چگونه گي رسانه هاي كشور و عمدتاً رسانه هاي چاپي كشور تلقي كرد. اين بخش از سپيده دم پيدايي مطبوعات در افغانستان آغاز شده و تا سال دو هزار و دو ميلادي به دوران حكومت انتقالي در كشور مي رسد.

بیشتر بخوانید...


darGoshahaieTanhaiedarGoshahaieTanhaieدر این زمانه  هر کسی اندوه دل خود را می سراید. گویی هر کسی در سینه، جای دل اندوه خانه یی دارد و می  خواهد از آن سخن بگوید. روزگاری  جوانی به ماکسیم گورکی نوشته بود :
« از بس که زنده گی شاق شده است چاره یی جز نوشتن ندارم .»
 ما نند آن است که ما نیز به این نتیجه رسیده ایم که بدون نوشتن زنده گی  و هستی نا مکمل است و این روزگار شاق را نمی شود تحمل کرد تا آن که ننوشت.
 
روشنی یحیی  چند سال است که می نویسد ؛ شاید  چاره ء جز این ندارد. او این سالها را درسکوت و خاموشی نوشته است .
من پیش از این نامی از او نشنیده بودم . شعری از او در جایی نخوانده بودم . او روزی به دفترمن آمد ، با گزینه ء « در گوشه های تنهایی». از من خواست تا بر گزینهء شعری او چیزی بنویسم .
چه می توان کرد .این روزها چنین خواهشهای دامنه ء گسترده تری یافته است!
شعر ها  را ورق زدم و دریافتم  که روشنی یحیی از استعداد خوبی بر خور دار است .

بیشتر بخوانید...


lahzahaie surbi terbaranlahzahaie surbi terbaranلحظه های سربی تیرباران پنجمین گزینۀ شعرهای پرتو نادری است.
شعرهای این گزینه بدون از یکی دو مورد همه به شیوه سپید سروده شده اند.
شعرها درونمایۀ اجتماعی – سیاسی دارند و مسایل صرفاً عاشقانه و عاطفی کمتر در این گزینه راه یافته است.
می توان این گزینه را واکنش ادبی شاعر در ارتباط به رویدادهای اخیر در کشور دانست که گاهی زبان شعرها بیشتر سیاسی شده است و بدینگونه می توان لحظه هایی سربی تیرباران را نمونه یی از سیاسی سرایی در افغانستان دانست.
در این گزینه 34 پارچه شعر پرتو به چاپ رسیده است.

بیشتر بخوانید...

نگاهی به گزینهء شعری « در این خاموشی»
از عزیزالله آریافر

darEinKhamoshidarEinKhamoshiوقتی "آیات آفتاب" نخستین گزینهء شعری شاعر ارجمند عزیزالله آریافر را در روزگار غربت در پشاور خواندم با خود اندیشیدم، که شعر او منزلهای دوری پیشتر از نام و شهرتش راه می زند. این نخستین باری بود، که دریافتم که آریافر با استواری، ایمان و تعهد در قلمرو شعر معاصر فارسی دری در افغانستان گام بر می دارد.
البته در سر زمین ما افغانستان کم نیستند آن شاعران که نام و شهرت آنها پیشتر از شعر شان گام بر می دارد و چه بسی که این وضعیت شماری را در قضاوت و ارزشیابی شعر معاصر کشور با اشتباه سردچار ساخته است.
آریافر در نخستین گزینۀ شعری خویش، راوی یکی از سیاه ترین دوره های زنده گی مردم افغانستان است.
غیر سیاسی بودن در چنین وضعیتی به مفهوم خنثی بودن است. به مفهوم دیگرخط ترقین کشیدن بر هر گونه بینش روشنفکرانه است.
وقتی شاعری در برابر چنین وضعیتی می ایستد و وضعیت را نمی پذیرد نه تنها شعر، بلکه خود را نیز سیاسی ساخته است. شعر سیاسی اساساً از نه گفتن و نپذیرفتن وضعیت پدید می آید.

بیشتر بخوانید...


lahzahaie por shokohlahzahaie por shokohلحظه های پر شکوه دومین گزینۀ شعر های صادق عصیان است. این گزینه هنوز زیور چاپ نیافته است.
آنچه که سبب گردید تا این گزینه را در سایت مجما معرفی کنیم این است که "لحظه های پرشکوه" در یک روز پرشکوه یعنی روز سی ام جوزا روز صلح در افغانستان به جایزۀ نخست ادبی دست یافت. البته گزینۀ شعر دکتور رویین نیز یک چنین جایزه یی را از آن خود ساخته است.
اساساً عصیان شاعر غزلسرا است، اما دیگر او از آن شاعرانی نیست که تنها از این روز نه با زنان به گفتگو بپردازد، بلکه او در کنار این پنجرۀ زرین نشسته است و از آن به چشم انداز دوری نگاه می کند و دریافت های اجتماعی – عاطفی خود را در قالب زیبای غزل بیان می کند.

بیشتر بخوانید...

«بادبادک‌باز» جایگاهی در ادبیات معاصر افغانستان ندارد

kiteRunnerkiteRunnerرمان «بادبادک‌باز» را، اگر تا کنون نخوانده‌اید، بعید است نامش را نشنیده باشید؛ نخستین رمان خالد حسینی، پزشک و نویسنده‌ی افغان که حدود ۲۶ سال است در امریکا زندگی می‌کند و رمان‌اش که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، افزون بر فروش چند میلیونی در امریکا، تا کنون در بیش از ۳۵ کشور دنیا، از جمله ایران، ترجمه و منتشر شده است. بادبادک‌باز داستان سرراستِ دو پسرک است به نام امیر و حسن، كه در كنار هم در كابل، بزرگ می‌شوند. زمان شروع رمان يكی از روزهای زمستان ۱۹۷۵ است و كشور در آستانه‌ی يورش ارتش شوروی قرار دارد. امير و حسن در مسابقات سالانه‌ی بادبادک‌بازی شركت می‌كنند و امير در يكی از مسابقات به حسن كلک می‌زند و همين، سرآغاز خيانتی‌ست كه در طول داستان، مثل زنجيره‌ای گسترده می‌شود تا به رویدادهای معاصر افغانستان می‌رسد و...

این رمان اکنون دیگر شهرتی کاملاً جهانی دارد. کم کسی‌ست که از خواندن این رمان لذت نبرده باشد و خواندن‌اش را به دیگری توصیه نکرده باشد. سال گذشته خبر رسید که خالد حسيني دومین رمان‌اش را هم با نام «یک هزار خورشيد باشکوه» منتشر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید...


az salhaie toot wa abreshomaz salhaie toot wa abreshomاخیراً سومین گزینه شعرهای شاعر پیشگام دکتر رازق رویین در بلغاریا از چاپ برآمد.
رویین به حق یکی از راهگشایان شعرنیمایی کشور افغانستان است.
او کار شاعری را از همان آوانی که هنوز در مکتب میانه در زادگاهش بلخ درس می خواند آغاز کرد.
پیش از این گزینه های سگفتن برسترون خاک و بر نطع آفتاب از او انتشار یافته است.
از رویین صدها مقاله پژوهشی در زمینه های گوناگون ادبیات شناسی، نقد ادبی در نشریه های کشور و نشریه های کشورهای فارسی زبان به نشر رسیده است.

بیشتر بخوانید...

در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در جمله 10 کتاب سال 1387 برگزیده شد

OzbekiOzbekiهمه ساله در ماه ثور، در شهر تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران نمایشگاه بزرگ بین­المللی کتاب دایر میگردد. در این نمایشگاه بین­المللی شرکتها، بنگاه ها و مؤسسات انتشاراتی و تجارتی بیش از 40 کشور جهان اشتراک نموده، آثار گوناگون خود را به نمایش میگذارند.
این نمایشگاه به مدت پانزده روز دوام کرده، در جریان آن کنفرانسها، ملاقاتها و گفتگوها پیرامون مسایل مربوط به چاپ، نشر، تبادل تجارب و عرضه کتاب راه اندازی میشود و قراردادهایی به امضا میرسد.
یکی از عنعنه های خوب و جالب این نمایشگاه گزینش 10 عنوان کتاب به عنوان کتاب سال از سوی هیأت داوران ویژه باصلاحیت است. مطابق این معمول در نمایشگاه کتاب سال 1387 نیز هیأت داوران 10 عنوان کتاب عرضه شده به نمایشگاه را به عنوان کتابهای سال 1387 برگزیده و اعلان کردند. در جمع 10 عنوان کتاب سال 1387 کتابی هم از مؤلفان کشور عزیزما نیز بود.

بیشتر بخوانید...


...waGeriahSadQarnwaGeriahSadQarnو گریه صد قرن در گلو دارم ششمین گزینهء شعر پرتو نادریست که اخیراً به وسیلهء بنگاه نشراتی میوند به نشر رسیده است. در این گزینه شعر های کلاسیک شاعر گرد آوری شده است او در مقدمهء کتاب زیر نام (یکی دو نکته به جای مقدمه) نوشته است:
"آنچه را که دراین گزینه می خوانید ، شعر های پراگنده ء من است از روزگاران به غارت رفته ء جوانی تا آن گاهی که گرد پریشان  پیری در آسیای همیشه گردان روزگار، روی سرم نشست و نشست و نشست ، همچنان که  می نشیند.
شماری از شعری آمده، نا مکمل اند . درست مانند زنده گی خودم . مانند خنده های که نتوانستند روی لبان من رنگ گیرند. مانند  جوانی گم شده ام.
حالا می دانم که « تصویر گر بزرگ» نادرنادرپور، وقتی  که سروده بود :
« ما کودکان زود به پیری رسیده ایم » سوگنامه ء  گم شدن جوانی جمعی  مردم خود را سروده است. این شعر از اندوه بزرگ جمعی لبریز است. مانند آن است که ژرفای اندوه این  شعر  را نمی توان در جوانی دریافت.
سالهای  پشین بود .

بیشتر بخوانید...


shekibaieDemocandHRshekibaieDemocandHRبدون غلوّ می توان ادعا کرد، عمده ترین گفتمان سال های اخیر در میان اندیشه ورزان مسلمان بحثِ «سنت و مدرنیته» یا «دینداری و تجدد» بوده است. نگاهی گذرا به بحث های آکادمیک و روشنفکرانه و یا به عناوین کتاب ها و مقالاتِ منتشرشده در این سال ها و همینطور به تنش ها و تحولات اجتماعی-سیاسی در جوامع مسلمان به روشنی نشان می دهد که پرسش اساسی و هنوز به صورت نهایی بی پاسخ مانده، اینست که چگونه می توان در دامن سنت ها و به ویژه سنت های دینی بر اساس معیارهای اجتماعی و سیاسی جامعه مدرن زندگی کرد. انسان شرقی مسلمان در عصر مدرن زندگی می کند و با ویژگی های این عصر آشنا است؛ از یکسو با پیشرفت های علمی، اقتصادی، صنعتی و آسایش های برآمده از آن و از سوی دیگر با ویژگی های سیاسی و اجتماعی از قبیل آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی عقیده، حکومتِ قانونمدار، دموکراسی و حقوق بشر. و او باید در برابر این تغییرات بنیادی در عرصه های مختلفِ زندگی موضع خود را مشخص کند. تا آنجا که به مزایای مادّی و استفاده از فراورده های صنعتی زندگی مدرن مربوط می شود، انسان سنتی و دیندار نه تنها مخالفتی با آنها ندارد بلکه خواهان و مشوّق آنها هم می باشد. تضاد میان سنت و مدرنیته آنجا عیان می شود که او با پیش فرض های فکری، فلسفی، معرفت شناسانه و در نهایت با نوع سیستم سیاسی و اجتماعی برآمده از این پیش فرض ها درگیر می شود.

بیشتر بخوانید...

« MaWaPakistanMaWaPakistanما و پاکستان » در نوع خود اثر یگانه ییست که تا هم اکنون با این همه گسترده گی و ژرفا در ارتباط به خط مرزی دیورند نوشته شده است .
دست کم شصت سال است که مناسبات افغانستان و پاکستان  از همین خط شکسته رنگ می گیرد که نویسنده در این کتاب عمدتاً به بررسی همین مساله پرداخته است .
این مرز را شاید  در جا هایی بتوان با یک گام کوتاه  عبور کرد ؛ اما همین یک گام  سال های درازیست  که دو کشور مسلمان و همسایه را  فرسنگها  از هم دورساخته و در برهه های از زمان شمشیر به شمشیر در رویاروی یک  دیگر قرار داده است .
 
انگلیسها امیر عبدالرحمان را امیر آهنین می گفتند ، پرسش این جاست که این آهن زنگ خورده ء تاریخ  چگونه در دست آن ها به مومی بدل شد و چنان قرار دادی رابه  امضا رساند.

بیشتر بخوانید...


yorologyyorologyتازه گي ها کتاب دوست فرزانه، داکتر مجيب الرحمانِ کوير، عضو کادر علمي فرهنگستان علوم پزشکي کابل، به دستم رسيد که از خواندن  آن بهره هاي فراوان بردم. کتاب "واقعات عاجل يورو لوژي”  چنان که از نامش بر مي آيد، اثريست در برگيرنده ی مسايل يورو لوژي در افغانستان که به خامه ی توانای داکتر جوان و پرکار مجيب الرحمنِ کوير نگاشته شده و در تابستان سال 1385 خورشيدي، در دو فصل و يک صد و بيست و سه صفحه در کابل به چاپ رسيده است. اين اثر را مي توان یک گامِ ارزنده در مسايل پزشکي افغانستان دانست، زيرا اين اولين باريست که کسي به  واقعات عاجل  يورولوژي  در افغانستان پرداخته است.
بي گمان، پزشک شدن به معني پزشک  خوب بودن نيست و اين  آفرینش است که  او را ويژه گي مي بخشد. داکتر کوير پس از چند سال تلاش و پیگیری اينک نخستين کارش را به جامعه ی علمي افغانستان ارايه کرده است، جامعه ایکه در پنج سال گذشته نتوانسته است  پنج اثر علمي  داشته باشد. مگر در این قحط سال  دانش و انديشه مي توان دست آورد علمي داشت؟
در کشور های پیشرفته ی دنیا  تولید یک اثر علمی  رویداد چشمگیریِ پنداشته می شود و این کار افزون برقدردانی، پشتیبانی  مادی و معنوی، هزینه های مالی  را نیز برای نویسنده آن در بر دارد. در افغانستان ارزش و قدردانی که باشند به جایی خودشان، نویسنده مجبور است تا هزینه ی کتاب اش را نیز خود بپردازد.

بیشتر بخوانید...


dahanKhonAloodAzaadidahanKhonAloodAzaadiآزادی با دهان خون آلود خود ظاهر شد. می خواهم بدینوسیله از شاعر گرانقدر، پژوهشگر والا مرتب استاد کاظم کاظمی که در امر چاپ گزینه شعرهای من (دهان خون آلود آزادی) زحمتی برخود روا داشته اند. اظهار سپاس و شکران نماییم.
به همینگونه می خواهم از نشرات عرفان و جناب محمد ابراهیم شریعتی نیز سپاسگزاری نمایم.
همچنان از جناب وحیدالله عباسی و دیگران دوستانی که در امر چاپ این گزینه دست اندرکار بوده اند، سپاسگزاری می کنم.
***
گزینهء "دهان خون آلود آزادی" عمدتاً دو بخش دارد. نخست شعرهای که در گزینهء های قبلی من به چاپ رسیده اند. دو دیگر شعرهای که در سالهای اخیر سروده شده اند.
من نمی خواهم در بارهء چندی و چونی شعرها چیزی بگویم، تنها می خواهم بگویم که از چگونه گی چاپ شادمانم. هیچ به یاد ندارم تا هم اکنون کتابی از من بدون اشتباهات چاپی به نشر رسیده باشد.

بیشتر بخوانید...

jameamadaniWaDidgahhajameamadaniWaDidgahhaجامعهء مدنی و دیدگاه ها، نام کتابیست که اخیراً به کوشش بخش رسانه های مجتمع جامعهء مدنی افغانستان در هزار نسخه به چاپ رسیده است.
این کتاب که با مقدمهء عزیز رفیعی رییس (مجما) انتشار یافته است در آن ۲۵ مقاله در ارتباط به ابعاد گوناگون مفهوم جامعهء مدنی گرد آوری شده است.
این مقاله به وسیلهء شماری از نویسنده گان کشور به زبان های فارسی دری و پشتو نوشته شده است.
ما انتظار داریم که مطالب کتاب بتواند دانشجویان و پژوهشگران عرصهء جامعه مدنی را کمک کند.

بیشتر بخوانید...


AabwaDanaAabwaDanaمی گویند آن گاه ،  کسی می تواند  جایگاه و سرزمینی را ترک کند که آب و دانه اش از آن جایگاه و سرزمین بر کنده شود .
گویی این آب و دانه ، ادامه و بقای زنده گی هر انسان است .
از این جا می توان گفت که آنسان و آب و دانه ، گویی همزاد همیشه گی یکدیگراند . شاید این پیوند آن گاه پدید آمد ه است که حضرت آدم و بی بی حوا دربهشت به دنبال دانه های خوشهء  گندم سرگردان شدند . فرمان را بر نتابیدند و دست بر خوشه های گندم درازکردند و از آن خوردند و آن گاه به خود شناسی رسیدند .
آنها برای آب و دانه قیمت بزرگی پرداختند .  بهشت را از دست دادند  و اما به آزادی دست یافتند ! شاید بهشت آن جاییست که آن جا آزادی است .
شاید چنین است که تا هم اکنون انسان به دنبال آب و دانه ء خود سرگردان  است .
خالد نویسا  هرچند  پیوسته با آب و دانه ء خود زیسته ؛  ولی  هم  اکنون آگاهانه آن را به جرگه ء رومان نویسان افغانستان برده است . نمی دانم شاید در یک جهت خواسته است تا رومان نویسی افغانستان را به آب  و دانه یی برساند .

بیشتر بخوانید...

Facebook

Twitter