وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
678
735
4210
2730448
14103
19369
2739300

اعلاميه مطبوعاتی- تظاهرات مسالمتآميز در مخالفت با تصويب پيشنويس ضعيف قانون معادن توسط پارلمان

 

 

 

Submitted by NRMN on Sun, 04/27/2014 - 09:11

 

ولسی جرگه افغانستان عنقريب رویقانون استخراج معادن کشوردرداخل پارلمان رایگيری راآغازخواهند کرد اين درحاليست که جامعه مدنی افغانستان مخصوصاشبکه نظارت جامعه مدنی برمنابع طبيعی به منظوربهترساختن اينقانون خواهان تعديلاتی درپيشنويس آن میباشد.

جامعه مدنی به منظورآوردن تعديلات واصلاحات درقانون استخراج منابع طبيعی،گفتگوهای زيادی را با اعضای ولسی جرگه انجام داده است درحالي که اعضای مجلس به زودی روی اين قانون رایگيری خواهند کرد تا آنرابه تصويب برسانند. قانونیکهدرولسیجرگهتحتبحثقراردارد،يکقانونضعيفبودهوکمبودیهایزيادیرادارامیباشدواينقانونيکوسيلهدرستبرایحصولشفافيتباثباتوپيشرفتهایچشمگيردرعرصهمنابعطبيعیبودهنمیتواند. ما بحيث مردم وبحيث يک کشوردريک حالتی بحرانی قرارداريم وضرورت است تا اقتصاد خود راتوسعه بخشيم اما تصويب همچويک قانون ضعيف،زمينه سازقوت بخشيدن به شرکتها وافرادفاسدوقدرتمندمیگردد. منابع طبيعی افغانستان مربوط ملت افغانستان بوده ووظيفه دولت است تا اين منابع را بصورت شفاف مديريت نموده وزمينه رشد با ثبات آنها را فراهم سازد چون اين کاربه سود تمام افغانها میباشدما امروز بصورت مسالمت آميز اينجا گرد هم آمده ايم تا برای نماينده گان خود در داخل ولسی جرگه بگوييم که شما توسط رای مردم به ولسی جرگه راه يافتيد ونبايد اين قانون رابدونآوردن تعديلاتی درآن به تصويب رسانيد.

 

 

Facebook

Twitter