وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
674
735
4206
2730448
14099
19369
2739296

اعلامیه مطبوعاتی

پیراموناعلام تعهد نامزدان ریاست جمهوری۱۳۹۳

درقبال اولویت های جامعه مدنی

۱۱ حمل۱۳۹۳

کابل، افغانستان

 

امروزجامعه مدنی افغانستان، درکنار دولت وسکتور خصوصی،یکی از نقش آفرینان مهمدر حوزۀ عمومی می باشد. جامعه مدنی افغانستان انتخابات را نه تنها به عنوان یک رویداد تاریخی می نگرد بلکه آنرا یک فرصت مهم برای پاسخگوییبیشتر،به مشکلات مردم درکشور،میداند.

جامعه مدنیافغانستان باور دارد که انتخابات 16 حمل سال ۱۳۹۳ یک نقطه عطف در تاریخ سیاسی افغانستان است که انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق پروسه انتخابات را فراهم می کند، ازاینرو حفظ دست آوردهای دهۀاخیر ومشروعیت نظام سیاسی آینده افغانستان، به برگزاری انتخابات سالمبستگی دارد،درحالیکه نهاد های جامعه مدنی، شورای ملی افغانستان و جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در افغانستان، بر نقش کمیسیون مستقل انتخابات، تأمین امنیت توسط حکومت و عدم مداخلۀحکومت در جریان انتخابات تأکید می ورزند، نقش مردم را برای پیروزی این انتخابات یک اصل مهم میدانند

جامعه مدنی افغانستان برای ایجاد یک میکانیزم شفاف و متقابل «دادخواهی جامعه مدنی» و «تعهدات نامزدان ریاست جمهوری در برابر جامعه مدنی»، اقدام به راه اندازیبرنامه سراسری و افغانستان شمول جهت بحث و مشوره میان نماینده گان جامعه مدنی نموده تااولویت های اساسیرا شناسایی و تعهد نامزدان ریاست جمهوری را برای تحقق این اولویت ها بدست آورد

تعهد نامزدان نسبت به این اولویت ها، ازیک سو انتخابات پیشرو را برنامه محورمی سازد و از سوی دیگر برای دادخواهی و پیگیری بعدیجامعه مدنی،یک مبنا و چارچوب روشن ایجادمی کند.

درکنفرانس ملی «اولویت های جامعه مدنی برای نامزدان ریاست جمهوری ۱۳۹۳»که به تاریخ۲۵حوت ۱۳۹۲در کابل دایر گردید شرکت کننده ها با در نظرداشت تعهد نامه های ولایتی، که به امضای نامزدان شورای ولایتی رسیده بودو هفت قطع نامۀ کنفرانس های ساحوی، روی اولویتهایاساسی در پنج ساحۀ کلیدی که عبارت اند از "صلح و ثبات سیاسی"، "انکشاف بشری"، "انکشاف اقتصادی"، " حقوق بشر"، "حاکمیت قانون و حکومتداری خوب" و درنهایت "صحت، ورزش و محیط زیست"، بحث و گفتگو کردند و نتیجه بحث ها و پیشنهادات در چارچوب تعهد نامۀ ملیتدوینگردیده وبه تمامی نامزدان ریاست جمهوری ارسال شد، تا به مثابۀ یک میثاق بین جامعه مدنی و نامزدان ریاست جمهوری ۱۳۹۳به امضا برسد.

جامعه مدنی افغانستان، ازآنعده نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۳۹۳که این تعهد نامه را امضا کرده اند صمیمانه سپاسگذاری می نماید که با امضای این سند، تعهد خویش را نسبت به این اولویت ها اعلام داشته اند جامعه مدنی افغانستان آرزومند است تا این اولویت ها به برنامه های عملی تبدیل شوند و اجرای این برنامه ها از طریق یک میکانیزم شفاف حسابدهی، بصورت ادواری مورد ارزیابی قرار گیرند.

 

به امید صلح و ثبات پایدار در افغانستان

جامعه مدنی افغانستان

Facebook

Twitter