وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
306
800
306
2735090
14531
19369
2739728

مورخ 22 نوامبر 2008
درمورد ضرورت همبستگی بین المللی زنان در مبارزه مشترک علیه خشونت
 
ما شرکت کننده گان این میتنگ اعتراضی که به ابتکار شورای همبستگی زنان افغانستان مقیم آلمان و شورای مهاجران افغان مقیم ایالت هیسن برگزار گردیده ، برین عقیده ایم که خشونت در تمام مظاهر ِ آن بعنوان یکی از مهمترین چالشهای جامعه بشری تلقی میگردد.
درحال حاضر خشونت تقریبا در همه عرصه های زندگی سیاسی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری راه یافته که با تاسف زنان بیشتر از مردان ازین پدیده شوم متاثر اند .
طی سالیان متمادی ِ جنگ ، زنان کشور ما خشونت را در شدیدترین انواع با گوشت ، پوست و استخوان حس کرده و جنگ ، فرزندان و عزیزان شانرا قربانی گرفته آنان طی این سالیان پر مشقت با فقر ، بیکاری ، بی امنیتی ، استبداد طالبی ، جهل و خرافات قبیله و استبداد قرون وسطایی دست و پنجه نرم کرده اند.
بعد از حوادث یازده سپتمبر و سقوط امارت فرهنگ ستیز و زن ستیز طالبان با ورود جامعه بین المللی امیدواریی بود که تغیرات مثبت ِ در زندگی زنان کشور ما پدید آمده و زندگی نا بسامان زن ستمدیده و ستم کشیده ما با این همه تبلیغات و هیاهوی غربیها سرو سامانی گیرد اما شوربختانه تداوم چند سال اخیر نشان داد که خشونت برعلیه زنان هممیهن ما در اشکال خشن تری ، قوس صعودی میپیماید.
امروز در کشور ، تجاوز جنسی بر دختران خوردسال ، بریدن گوش و بینی زنان ، پاشیدن تیزاب بروی دختران مکتبی ، عقد دختران خورد سال به پیرمردان ، ازدواجهای اجباری و مبادله زنان و دختران با حیوانات به امر عادی روزمره تبدیل گشته است.
ما شرکت کننده گان این میتنگ ِ از مجامع بین المللی و دولت افغانستان اکیدا موارد ذیل را تقاضا میکنیم :
1- دولت افغانستان باید قوانین جدیدی را که بتواند از تمام انواع خشونتها علیه زنان جلوگیری نماید طرحریزی ومورد اجرا قرار دهد.
2 - لت وکوب زنان و دختران وبه ازدواج درآوردن اجباری آنان ممنوع و قابل مجازات شدید تلقی گردد.
 3 - جلوگیری از خشونت در برابر زنان میطلبد ، در پیشداوریهای که ریشه در مسایل مذهبی،فرهنگی و اجتماعی دارند تجدید نظر شود.
4 - همه آن نکاتی که خشونت در برابر زنان را زمینه سازی نموده و مینماید ، مردود اعلام شده و حقوق انسانی زنان محترم شمرده شود.
5 - قوانین جدید بخاطر تامین کار ، تامین حقوق دوران بارداری ، رخصتی های ولادی ، مواظبت از مادران ِ که مسوولیت مواظبت کودکان شانرا به تنهایی بدوش دارند ، طرح و مورد اجرا قرار دهند.
6 - کلینیکهای حمایه از طفل و مادر توسعه یافته تا مادران بتوانند اطفال سالم تقدیم جامعه کنند.
ما شرکت کنندگان این گردهمایی یکبار دیگر نفرت و انزجار خویشرا بر همه ِ انواع مظالم و خشونت ها ابراز کرده و خواهان محو خشونت علیه زنان در افغانستان و جهانیم ، ما امیدواریم تا جامعه بین المللی ، سازمانهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق زنان گوش شنوا پیدا کرده و صدای دادخواهانه ِ خواهران ِ ما را بشنوند و انساندوستانه یکجا با دیگر نهاد های حمایه کننده حقوق زنان آنان را درین راه ِ دشوار ِ مبارزه ، یاری رسانند .

Facebook

Twitter