وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
309
800
309
2735090
14534
19369
2739731

ما اشتراک کنندگان اولین شورای زنان افغانستان، با درک واقعیت های عینی جامعه و مشکلات تاریخی زنان، درین برهۀ تاریخی با استفاده از فرصت های پیش آمده برای مردم افغانستان بخصوص زنان افغان، خواهان :
1.     تطبیق قانون اساسی افغانستان، تحقق استراتژی انکشاف ملی افغانستان، پلان کاری ملی (برنامه عمل) برای زنان افغانستان و تعهدات بین المللی.
2.     دسترسی به عدالت، پایان دادن به فرهنگ معافیت ( قانون گریزی، تجاوزات جنسی، نا برابری اجتماعی) امحای خشونت با استفاده از موافقتنامه های ملی و بین المللی.
3.     تعین جایگاه زنان به عنوان تصمیم گیرندگان در سر نوشت سیاسی، مشارکت سیاسی در پرتو ارزش های قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و تقویت و ارتقای ظرفیت سیاسی زنان، افزایش تعداد زنان در ارگان های دولتی به خصوص در مقامات تصمیم گیری مانند: کابینه، ارگان های محل، قوۀ قضاییه، شورای صلح و دیپلوماتها.
4.     ایجاد فرصت های کاری مناسب و برابر برای رشد اقتصادی، خودکفایی، بازاریابی صنایع دستی زنان و تولیدات محلی زنان در مارکیت های داخلی و خارجی و اتخاذ تدابیر عاجل و مؤثر برای فقرزدایی بین زنان و حمایت صنایع دستی زنان در برابر کالا های وارداتی.
5.     تطبیق پالیسی تعلیم و تربیۀ اجباری برای دختران مطابق قانون اساسی، اتخاذ تصامیم جدی و قاطع برای کاهش بیسوادی در بین زنان ودختران ازطریق ایجاد مکاتب سواد حیاتی و فنی.
6.     تطبیق قطعنامۀ 1325 شورای امنیت ملل متحد.
7.     تدوین قوانین حمایوی برای زنان و اطفال (خانواده) اصلاح قوانین به نفع زنان، تطبیق قوانین در عمل و دسترسی به عدالت از طریق قاضیان و وکلای مدافع زن.
8.     توسعۀ خدمات زیر بنایی صحی برای زنان، افزایش و جذب تعداد کارمندان مسلکی صحی زن تا سطح قرأ و قصبات، مکلف ساختن تمام ارگان های صحی جهت داشتن بخش  نسایی – ولادی  برای طفل و مادر و افزایش کورس های قصیرالمدت صحی و رهنمای خانواده.
9.     تحلیل و تجزیۀ پالیسی های دولت از نظر جنسیت ( جندر) سیاست های اقتصادی، بودجوی و حمایوی از طریق پروژه های امتیازی برای توانمند سازی زنان در تمام سکتور های دولتی در بودجۀ سالانۀ ملی.
 ما زنان خواهان تطبیق قطعی مواد این قطعنامه، از آدرس دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستیم و نیز خواستار صلح سراسری در کشور، رفاه همگانی در پرتو ارزش های قانون اساسی برای مردم افغانستان و خاتمه دادن به فرهنگ معافیت، تطبیق اشد مجازات به تمام مرتکبین تجاوزات جنسی می باشیم.
ما مخالف هر نوع معاملۀ سیاسی که ارزش های قانون اساسی، حقوق زن و حقوق بشر را نقض نماید، می باشیم.
به امید امنیت و صلح در سراسر کشور

Facebook

Twitter