وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
314
800
314
2735090
14539
19369
2739736

نهم اسد 1387 خورشيدى
كميتهء حمايت از نصير فياض ضمن محكوميت مجدد دستگيرى غير قانونى وى از آزادى نامبرده به تمام مردم افغانستان به خصوص جامعه رسانه یى كشور عرض تبريك ميدارد.
اين كميته خواستار پيگرى قضيه به صورت شفاف در يك دادگاه علنى بوده كه مدعى و مدعى عليه حق ازاد ارائه نظر و دفاع از خويشتن را داشته باشند.
كميته صميمانه از نماينده گان مردم در پارلمان، جامعهء رسانه يي، جامعهء مدنى، مردم افغانستان و ديگر مجامع ملى و بين المللى كه در امر دفاع از آزادى بيان و رسانه ها هماهنگ بوده اند، تشكر مينمايد.

Facebook

Twitter