وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
206
800
206
2735090
14431
19369
2739628

جهان بمثابه مأمن مشترک تمام انسانهای کره زمين، افعانستان عضو اين جامعه جهانی و هر افغان جز لاينفک اين خانواده بزرگ ، متعهد به آرمانهای والای بشری و وفادار به ميثاقهای بين المللی و تطبيق اصول، نورمها و موازين آن در کشورخود ميباشد. جنگ و پيآمدهای ناگوار تحميلی آن، دولت افغانستان را از مراعات و تطبيق اصول فوق برای مدتی در انزوا قرار داده که باالوسيله، افغانستان از انظار جهانيان زودوده و به فراموشی سپرده شد.
 
خوشبختانه، مبارزه با بنيادگرائی، دهشت افگنی، توليد، توريد، ترافيک و قاچاق مواد مخدر سبب گرديد، تا تأمين امنيت در جهان، منطقه و عمدتاً در افغانستان، نظر جهانيان را به سوی خود جلب نمايد. که در نتيجه همچو اقدامات بشر دوستانه در جنب رسيده گی به موضوعات فوق الذکر توجه جدی به وضعيت عمومی و خاص اشخاص دارای معلوليت نيز مبذول گرديد.
 
سازمان ملل متحد با در نظرداشت جديت و مبرميت موضوع ، طی اجلاس عمومی ( 13، 12، 2006م) خويش، ميثاق بين المللی حقوق اسخاص دارای معلوليت را در پنجاه ماده به تصويب رسانيده که تا کنون به تعداد بيشتر از 100 کشور به آن الحاق نموده است.
اشخاص دارای معلوليت جامعه افغانی را، يقين برآنست که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با پيروی از مشی مسالمت آميز و بشر دوستانه، به تمام اقدامات نيک و صلحجويانه جهان، خويشتن را متعهد دانسته و به ميثاق بين المللی حقوق اشخاص دارای معلوليت ملحق ميشود؛  بناءً ورکشاپ کنونی طی توضيحات ضروری مواد ميثاق فوق الذکر، تصويب مينمايد که:
1.      ميثاق جهانی حقوق اشخاص دارای معلوليت به مثابه يک سند مهم و با اهميت جهانی ممثل هويت بشری، مدنی و حقوقی اشخاص دارای معلوليت بوده و ضروری پنداشته می شود تا احکام آن شامل کليه قوانين، مقرره ها، لوايح و طرزالعمل های وزارت خانه ها و ادارات مستقل جمهوری اسلامی افغانستان گردد.
 
 
2.      در رهبری مقامات ( در راس وزارتخانه ها و ادارات مستقل)، معلولين واجد شرايط و شايستگی تعيين و مقرر گردد.
3.      دولت خويشتن را در زمينه معيشت، کار، مسکن، صحت، تحصيل و حقوق تقاعد مبتنی بر قانون ملی حقوق امتيازات اشخاص دارای معلوليت  بدون هيچنوع تبعيض مکلف بداند.
4.      دولت مکلف است تا تمام زمينه های تخطی از کرامت انسانی، توحين و تحقير اشخاص دارای معلوليت را تحت کنترول داشته و بازپرس جدی بعمل آورد.
5.      اقدامات وزارتخانه ها، ادارات مستقل، سازمان ملل متحد، سازمانهای بين المللی مقيم کشور،  NGO ها، تصديهای خصوصی جهت بهبود شرايط کار و معيشت برای اشخاص دارای معلوليت هماهنگ و سمت دهی شود.
6.      ارتقا و منظوری کميته دادخواهی اشخاص دارای معلوليت در جنب مقام رياست جمهوری اسلامی افغانستان تحت عنوان (کميته ملی دادخواهی اشخاص دارای معلوليت).
7.      تمام کتگوريهای اشخاص دارای معلوليت، مکلف به رعايت احکام قانون اساسی، مقرره ها، لوايح، اصول و طرزالعمل های نافذه کشور ميباشد.

Facebook

Twitter