وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
508
500
2279
2730448
12172
19369
2737369


 
در این گفتمان باید پیش از همه به دو پرسش زیر پاسخ گفت: منظور از سنت (دینی) که یک سوی این قضیۀ نزاع برانگیز است، چیست؟ منظور ازمدرنیته، سوی دیگر این قضیه، چه می باشد؟ معمولاً وقتی در این گفتمان از سنت سخن گفته می شود، منظور  بیشتر سنت دینی یا اسلامی و به طور خلاصه دین یا اسلام و به ویژه وجهۀ فقهی آن یعنی قانون دینمدار و به تعبیر رایج شریعت است. و اما مدرنیته که بسیاری از آن به تجدد هم تعبیر می کنند دارای ویژگی های عمده چندی است: پیشرفت علمی و تکنیکی، سرعت سرسام آور در همه بخش های زندگی، قداست زدایی و حتی ارزش زدایی از باورها و اعتقادات سنتی و یک نوع نگاهِ کاملاً عقل محور به زندگی. ولی مهمترین ویژگی مدرنیته که آن را رو-در-روی باورهای دینی قرار می دهد و از یک تضاد جدی میان رویکرد مدرن و زندگی دینمدارانه پرده برمی دارد، آزادی فردی است و آنهم آنچنان که هابرمس می گو ید در سه بُعد: آزادی در شناخت، آزادی در تعیین سرنوشتِ خویش و آزادی در واقعیت بخشیدن به خویش.
 
به هررو پرداختن به نزاع سنت و مدرنیته یا تقابل دینمداری و تجدد به معنای جدی گرفتن هردو مقوله و شناخت آن دو است. دفاع بی قید و شرط ازسنت (دینی) بدون بحث و بررسی مقولۀ مدرنیته و به ویژه بنیادهای فلسفی و معرفت شناسانۀ آن به همان اندازه داوری یکسویه است که پیشنهاد راه حل های برآمده از متن تاریخ فرهنگی و تفکر فلسفی اروپا بدون توجه به پیچیدگی های سنت، اندیشه و فرهنگ در جوامع اسلامی.
 
کتاب «شکیبایی، دموکراسی وحقوق بشر» تلاش دارد تا بعضی از ابعاد گفتمان سنت و مدرنیته را که در بالا به آنها اشاره رفت، روشن بسازد. این اثر مجموعۀ چند مقاله، مصاحبه و ترجمۀ عباس پویا است که به تازگی از سوی انتشارات عرفان منتشر شده است.

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter