وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
503
500
2274
2730448
12167
19369
2737364

بخش دوم كتاب «نكته هاي در پيوند به گزارش و گزارش نويسي» ظاهراً ادامه بخش نخست نيست تنها مي توان يك چنين موضوعاتي را يك جا در حوزهء گسترده روزنامه نگاري مطالعه كرد. بايد بگويم كه در نوشتن هر دو بخش كتاب بيشتر متكي بر برداشت هاي شخصي و فكري خود بوده ام تا اين كه خواسته باشم فهرستي از ديدگاه هاي پژوهشگران را در زمينه رديف نمايم. عمدتاًٌ بخش توام كتاب بر گزارش نويسي راديويي متكي است كه پايهء اساسي آن را تجربه هاي كاري نويسنده در راديو ها تشكيل مي دهند. نمي دانم كه اين اثر نا چيز چقدر مي تواند، دانشجويان و خبر نگاران جوان را ياري رساند، با اين حال مي خواهم آن را به همه خبر نگاران جوان كشور اهدا نمايم!

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter