وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
493
500
2264
2730448
12157
19369
2737354


دیدگاه های اجتماعی با عاطفه، تخیل و عشق شاعر در هم می آمیزد و در نهایت تصویر زیبای از زنده گی ارائه می نماید.
می شود گفت که زنده گی با تمامی ابعاد آن درونمایۀ شعرهای او را تشکیل می دهد.
در این گزینه عصیان سی پارچه شعر خود را گرد آوری کرده است که در برگیرندۀ سروده های سال های پسین اویند.
عصیان در زمستان 1352 در یکی از مناطق بلخ چشم به جهان گشود. دوره های ابتدایی، میانه و لیسه را در زادگاه خود تمام کرد. بعد به دانشگاه بلخ رفت و به سال 1375 خورشیدی از رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دری گواهینامۀ لیسانس به دست آورد و هم اکنون در همان بخش کرسی استادی دارد.
او مسئول خانۀ قلم در بلخ است. غیر از این او در دانشگاه بلخ نشریه یی را زیر نام چشم انداز، انتشار می دهد.
عصیان کار شاعری را از دهۀ هفتاد آغاز کرده است و پیوسته گامهایش در این راه دشوار گذار استوارتر به پیش رفته است.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter