وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
576
604
603
2730403
10469
19369
2735666


آموزشها:
استاد سيحون دورهء ابتدايه را در مکتب ني ولسوالي درواز و بعد در ليسه پامير شهر فيض آباد ولايت بدخشان به پايان رسانيده است.  بعداً در دارلمعلمين پروان را شامل گرديد و در سال 1352 از صنف دوازدهم آن موسسه فارغ التحصيل گرديده است.
استاد سيحون از آوان جواني شخص زحمتکش و پر تلاش بود، روي همين منظور بعد از فراغت آرام ننشسته و به آموزش عالي در دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل پرداخت. دوره ماستري خويش را در رشته اقتصاد ملي، مالي و کريديت از اقتصاد دانشگاه کابل به پايان رسانيده است.
او اکنون کانديداي دوکتوراي علوم اقتصادي و سياسي در دانشگاه ملي تاجکستان مي باشد.
 کارهاي علمي و ديواني:
استاد سيحون در سال 1371 شامل کادر علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه بلخ شد و در سال 1373 عضويت کادر علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل را بدست آورد و تا هم اکنون اين وظيفه مقدس را به پيش مي برد.
درسال 1378 دربخش اجتماعي موسسه اسکان سبز ملل متحد بحيث مسوول دفتر انسجام و تقويه پروگرامهاي اجتماعي شامل کار شد و تا سال 1380 در اين دفتر مشغول کار بود.
درسال 1382 بحيث مسوول بخش اقتصاد مرکز ملي تحقيقات مالي دانشگاه کابل کار کرده است.
نوشته ها و پژوهش ها:
استاد سيحون ميانه خوبي با رسانه ها دارد و پيوسته در مطبوعات افغانستان نوشته هاي از خود بجا مانده است و تا اکنون اين آثار از او به چاپ رسيده است:
1- اقتصاد عمومي اثر پژوهشي در دوجلد
2- دولت سازي در کشور هاي بعد از جنگ
3- جنگ و فقر در ولايات مرکزي افغانستان
4- نقش و عامل اساسي در توسعهء اقتصادي
5- برتري امکانات سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد افغانستان
6-استراتيژِي توسعهء صنعت در اقتصاد افغانستان
 
و به همينگونه صد ها مقاله در زمينه هاي سياست ، اقتصاد و موضوعات اجتماعي  از او بصورت پراگنده در مطبوعات داخلي و برون مرزي  به چاپ رسيده است.
استاد سيحون تا حال در دها کنفرانس و سيمنارهاي ملي و بين المللي اشتراک کرده است و در بعضي از آنها  سخنراني علمي و تحليلي ايراد داشته کرده است.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter