وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
302
800
302
2735090
14527
19369
2739724


سيد مسعود به سال 1335 خورشيدي  در شهر کابل  دريک خانواده ء  روشنفکر  چشم به جهان گشود .
پدرش روان شاد   سيد محمود    مردي  بود فاضل و دانشمند که مسووليت هاي بزرگي ديواني داشت. چنان که او نه تنها  در دوره هاي  هفتم ؛ هشتم  و نهم  نمايده منتخب مردم غزني در شوراي  ملي  بود ؛ بلکه به حيث تفتيش صدارت عظمي ، حاکم زابل و تگاب و نجراب و   مستوفي کندهارخدمت کرده است.
 
آموزشها:
استاد مسعود  دوره ء ابتداييه را در مکتب  تجربوي دارالمعلمين اساسي کابل  به پايان آورد  ، بعداً به ليسه ء حبيبيه رفت و به سال 1354از آن ليسه فراغت يافت.
او آموزش عالي خود را در  دانشگاه کابل  تمام کرد و  به سال 1358 از فاکولته ء اقتصاد آن دانشگاه دانشنامه ء ليسانس به دست آورد.
او يک دوره ء آموزشي  يک ساله را درآلمان شرق  آن روز به پايان آورد ، هرچند قرار بر اين بود تا دوره ء فوق ليسانس خود را در آن جا تکميل کند؛  اما  با ادامه آموزش او در آلمان موفقت نشد .
استاد مسعود بعداً دورهء فوق ليسانس را در دانشگاه تاجيکستان به  سال  1368 خورشيدي تکميل کرد.
 
کار هاي علمي و ديواني :
استاد مسعود به سال 1360 به کدر علمي  دانشکده ء اقتصاد دانشگاه کابل راه يافت وتا هم اکنون  اين شغل شريف را  به پيش مي برد.
گذشته از اين  استاد مسعود ، با حفظ  امتياز کدر علمي رشته وظايف ديواني  ديگر را نيز به پيش برده است .
 او  در سالهاي حاکميت مجاهدين کارشناس مالي  در رياست جمهوري بود و  مدت زماني  نيز معاونيت اداره ء اقتصاد درادارهء امور رياست جمهوري را بر عهده داشت .
اما اين نکته قابل ياد دهاني است که در دوران مجاهدين او يگانه نويسنده ء است که به سبب نوشتن مقاله زيرنام « پوهنتون هم کاو شيري شد» کرسي استادي خود  را از دست داد. اين مقاله زماني که به سال 1374 در هفته نامهء  کابل به نشر رسيد . سبب بزرگ  مقامات دولتي و حتي شوراي علمي پوهنتون را بر انگيخت. اين نوشته عمدتاً دررابطه به فساد اداري حکومت مجاهدين و به گونهء خاص بيانگر فساد اداري  در پوهنتون بود .. بدينگونه  شوراي علمي پوهنتون دريک فيصلهء غير دموکراتيک و غير عالانه بر خلاف تمام معاير و موازين آزادي بيان نه تنها  او را از حق تدريس  درپوهنوتن محروم کردند .
چنان که  اگر پشتي باني  دانشجويان نمي بود شايد او ديگر  نمي توانست  به  پوهنتون بر گردد.
با اين حال او مدت زمان يک و نيم سال  از حق تدريس و امتيازات کدري خويش محروم ماند.
در زمان طالبان  استاد مسعود در ادارهء امور رييس تحريرات اداره ء اموربود  و درهمين زمان او فرصت دست يابي به اسناد و مدارکي را يافت که بر اساس آن کتاب بزرگ « افغانستان  در نشيب و فراز بحران  اقتصادي»  را نوشت . اين کتاب را مي توان  يکي از با اعتبار ترين سند علمي دررابطه به اقتصاد افغانستان خواند.
 او مدت زماني درازي در اداره ء طالبان باقي نماند و   به سال 1999 ميلادي  به کاروان چندين مليوني پناهنده  گان افغان پيوست و از بندر تورختم  گذشت  تا بيبيند که  آسمان در سرزمين غربت  چه  رنگ و چه هوايي دارد.
با فرپاشي نظام طالبان او به وطن برگشت و به عضويت کمسيون بيست و يک نفري لويه جرگه ء اضطراري  در آمد.
با پايه گذاري  کميسيون مستقل  حقوق بشر، به سال 1382مسووليت تعليمات حقوقي آن کمسيون را بر عهده گرفت. سال 1384 به حيث  رييس پلان در  وزارت تحصيلات عالي  به کار آغاز کرد که پس از مدت زمان کوتاهي  از آن کناره گرفت.
 
نوشته ها و پژ وهشها :
استاد مسعود يکي  از پرکار ترين استادان دانشگاه کابل  است . او پيوسته در مطبوعات کشور حضور داشته و تا هم اکنون اين آثار از او به چاپ رسيده است:
1- غزني گنجي  از آدام ها ، اثر تحقيقي در رابطه به شخصيت هاي علمي ، فرهنگي و عرفاني  غزني باستان.
2- افغانستان  در نشيب و فراز بحران اقتصادي ؛ اثر پژوهشي  در زمينهء چگونه گي اقتصاد افغانستان.
3- پشت پرده کسي  است ، اثر پژوهشي  درزمينه ء تاريخ  معاصر.
4- عشق من امريکا ، اثري طنزي .
5- نجواني من ، گزينه ء شعر
6- بانکداري ، اثرپژوهشي 
7- پول و کريديت ، اثر پژوهشي 
8- سازمانهاي مالي و پولي بين  المللي
9- تحليل اقتصاد افغانستان  بعد از انقلاب اسلامي
10- چگونه گي وضع تجارت خارجي  افغانستان
11- طرز سنجش ماليه درافغانستان
به همينگونه از استاد مسعود، دست کم دوصد نوشته در زمينه هاي سياست ، اقتصاد و موضوعات اجتماعي  به گونهء پراگنده درمطبوت داخلي و برون مرزي کشور به چاپ رسيده است که اميد واريم تا روزي اين نوشته ها به گونهء کتابهاي  جداگانه در دسترس علاقمندان گيرد.
استادمسعود تا هم اکنون دردهه ها کنفرانس و سيمنار ملي و بين المللي اشتراک کرده و به ايراد سخنراني هاي علمي پرداخته است.
استاد مسعود يکي  از فعالان حقوق بشر و جامعهء مدني است . او يکي  از پايه گزاران سازمان فعالين حقوق بشر است و به همين گونه او بيناد« رضا کاران حقوق بشرافغانستان » را پايه گزاري  کرده و مسووليت رهبري آن را بر عهده دارد.
 
به اميد کامگاري هاي بيشتر استاد مسعود!

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter