وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
280
800
280
2735090
14505
19369
2739702


در دوره ء حکومت موقت ، دکتر سمر از22دسمیر2001تا22جون 2002 وزیر امور زنان افغانستان بود وبدینگونه او یکی از دو با نوی افغانستان است که در کابینهء ادارهء موقت به مقام وزارت راه یافتند .

درجون 2002 دکتر سمر به مقام معاونیت ریاست لویه جرگهء برگزیده شد و در دوران ادارهء موقت پس از آن که به صفت وزیر امور زنان تعین گردید، او این وزارت را پایه گذاری کرد. چون تا آن زمان یک چنین وزارتخانه یی در تشکیلات اداری افغانستان وجود نداشت. بدینگونه از او می توان به عنوان پایه گذار وزارت امور زنان نیز یاد کرد.
در دوران تصدی او نه تنها به تدارک و احیای ساختمانهایی برای وزارت امور زنان پرداخته شد ؛ بلکه برنامه های آموزشی در زمینه های داد خواهی و خدماتی به هدف کمک ، اعاده و نگهداری حقوق زنان نیز آغاز گردید تا آنها بتوانند وضعیت اقتصادی ، سیاسی، حقوقی و اجتماعی خود را بهبود بخشند.


در شمار کار های انجام شده در دوران تصدی دکتر سمر در وزارت امور زنان یکی هم این است که زنان کارمند در افغانستان دوباره حق کار در ادارات دولتی وعرصه های دیگری اجتماعی را به دست آوردند .
زنان یازده در صد اعضای لویه جرگهء را تشکیل می دادند . مکاتب به روی دختران گشوده شد و انها به حق آموزش دست یافتند .
دپارتمنت یا بخش حقوق زنان در وزارت امور زنان ایجاد گردید . برای
د ختران ازدواج کرده مکتب جداگانه یی پایه گذاری گردید. دوره های آموزشی خیاطی ، سوادآموزی و خامک دوزی در مقر وزارت امور زنان راه اندازی گردید.
افزون بر این داکتر سیما در دوران وزارت خود موفق گردید تا مراکز خدمات چندین جانبه برای زنان را در سراسر کشور ایجاد کند.

دکتر سمربه سال دوهزارو یک میلادی ، زمانی که به کشور بر گشت ، هفده سال از غربت و آواره گی او در پاکستان می گذشت .
او در این مدت در پاکستان پیوسته در تلاش ارائه ء خدماتی صحی و آموزشی برای پناهنده گان افغان بوده است .
او درشهر کویتهء پاکستان نهادی را زیر نام سازمان شهدا پایه گذاری کرد. این سازمان نه تنها خدمات صحی و آموزشی را برای زنان پناهندهء افغان ارائه می کرد ؛ بلکه یک رشته برنامه های تولیدی را نیز به پیش می برد .
این خدمات عمدتاً برای دختران و زنان در داخل کشور و دختران و زنان پناهنده ء افغان در بلو چستان پاکستان به پیش برده می شد .
شهدا نه تنها یکی از سابقه دار ترین سازمانهای امداد غیر دولتی افغانستان در منطقه است ؛ بلکه یکی از سازمانهای غیر دولتی نیز است که به وسیلهء زنان اداره و رهبری می شود.

دکتر سیما سمر آموزش عالی خویش را به سال 1982 در دانشکدهء طب دانشگاه کابل به پایان آورد وبعداً کار خود را در یکی از شفاخانه های دولتی در کابل آغاز کرد؛ اما چند ماهی نگذشته بود که وضعیت سیاسی حاکم او را ناگزیر از آن ساخت تا به زادگاهش ولسوالی جاغوری در ولایت غزنی پناه ببرد.
داکتر سمر در آن جا مشغول کمک و مداوا به آن بیمارانی گردید که در مناطق دوردست مرکزی به سر می بردند .
او در این جا نیز احساس امنیت نمی کرد تا این که به سال 1984 به پاکستان فرار کرد و در شهر کویتهء بلوچستان پاکستان پناه گزین گردید.
او مدت زمانی را در شفاخانهء میشن در بخش پناهنده گان در کویتهء پاکستان مشغول کار شد. اما کمبود خدمات و سهولت های صحی برای زنان پناهندهء افغان ، او را بر آن واداشت تا در تلاش پایه گذاری شفاخانه یی برای زنان و کودکان پناهنده ء افغان در کویته اقدام نماید .
چنان که او به سال 1989 موفق گردید تا سازمان شهدا و مرکز صحی شهید را پی ریزی کند.
سازمان شهدا به زودی موفق گردید تا چهار مرکز صحی و شفاخانه را برای زنان و کودکان در ولایات بامیان ، غزنی ،غور، و وردک ایجاد کند.
افزون بر این سازمان شهدا یک رشته برنامه های اموزشی در جهت تربیه نرس قابله ها و دایه های محل را نیز در داخل کشور به پیش می برد.

به سال دوهزارو یک سازمان شهدا نهادی را زیرنام انستیتیوت ساینس در پاکستان پایه گذاری کرد. این انستیتیوت نه تنها زنان و مردان آموزگار رابا شگرد ها و متود های تدریس عملی و تجربی مضامین علوم طبیعی و ریاضیات آشنا می سازد و مهارت های تدریس علوم طبیعی را به آنها آموزش می دهد؛بلکه همچنان در این انستیتیوت شاگردانی نیز در زمینهء معالجهء اضطراری و تکنشن آموزش می بینند . این شاگردان بعداً جهت آموزش های بیشتر به کابل انتقال می یابند.
داکتر سمر همچنان زنان و دختران را در زمینهء آموزش وپرورش نیز رهبری می کند . چنان که سازمان شهدا هم اکنون پنجاه وپنج مکتب دختران و پسران را در داخل کشور وسه مکتب دیگر را برای کودکان پناهندهء افغان در کویتهء پاکستان اداره ورهبری می کند.
مکاتب سازمان شهدا در مناطق مرکزی افغانستان شامل یک رشته مکاتب ابتدایی و لیسه های دخترانه بود که البته این لیسه ها در آن دوران تنها لیسه هایی در افغانستان بودند که دختران می توانستند در آنها درس بخوانند.
همچنان سازمان شهدا در زمان طالبان یک رشته مکاتب خانه گی برای دختران را که به گونهء مخفی یا زیر زمینی در شهر کابل ایجاد کرده بود که پس از فروپاشی نظام طالبان شاگردان این مکتب های خانه گی دو مکتب تنظیم شدند . هم اکنون در این دو مکتب هشتصد دختر مشغول آموزش اند. این دومکتب به دولت تسلیم داده شده است و در چارچوب وزارت معارف افغانستان فعالیت دارند.
گذشته از این شهدا یک رشته دوره های آموزشی لسان انگلیسی ، کمپیتر و سواد آموزی را برای زنان جوانان و کهنسالان در داخل کشور و همچنان در پاکستان برای پناهنده گان به پیش می برد.
همچنان سازمان شهدا برای شماری از زنان آسیب پذیر کشور سرپناهایی نیز ساخته است . این سر پناه ها نه تنها شرایط مصون زنده گی را برای زنان بدون سرپرست ، زنانی که در معرض خطر قرار دارند و یاهم زنانی که نمی توانند در آمدی برای ادارهء زنده گی خود داشته باشند ؛ فراهم کرده ؛ بلکه زمینه ها و محیط آموزشی را نیز برای آنان آماده نموده است.
هدف این است تا نه تنها این زنان و کودکان شان به سرپناه و غذا دسترسی داشته باشند ؛ بلکه به فرصت و امکاناتی اموزشی نیز دست یابند ، تا آنها بتوانند به زنده گی بهتری داشته باشند و با اتکای خودی زنده گی کنند.

دکتر سیما سمر در میان شمار زیادی از سازمانهای جهانی حقوق بشر و سازمانهای حقوق زنان چهرهء شناخته شده است . چنان که او تا هم اکنون موفق به دریافت جوایزی از چنین سازمانهایی شده است .

در سال 1994، جایزه “Community Leadership”، از طرف بنیاد “Roman Magsaysay”، در فلیپین

در سال 1995، جایزه “Global Leaders for Tomorrow”، از طرف مجتمع اقصادی جهان در سویزرلاند

در سال 1998 جایزه 100 Heroines، نیویارک، ایالات متحده امریکا

در ماه مارچ سال 2001 جایزه Voice of Courage، از کمیسون زنان برای زنان و اطفال مهاجر، نیویارک

در ماه جون 2001، جایزه John Humphrey، از حقوق و دیموکراسی، کانادا

در ماه دسمبر 2001، Ms. Magazine، زن سال به نمایندگی از زنان افغانستان، ایالات متحده امریکا

دسمبر 2001، بهترین زن ماه، از تورنتو، کانادا

دسمبر 2001، جایزه بهترین کارمند اجتماعی، از طرف Mailo Trust Foundation، کویته، پاکستان

ماه مارچ 2001، جایزه بین المللی حقوق بشر، از طرف گروپ حقوقی حقوق بشر بین المللی، واشنگتن

اپریل 2002، جایزه آزادی (Freedom)، از طرف سازمان زنان برای آزادی و حقوق بشر، بارسلونا، اسپانیا

جولای 2002، جایزه کمیته حقوقدانان برای حقوق بشر در نیویارک

اکتوبر 2002، جایزه (Silver Banner)، در تسکانی، ایتالیا

نومبر 2002، جایزه "زنان برای صلح" توسط Together for Peace Foundation، روم، ایتالیا

نومبر 2002، جایزه Predita Houston Award، واشنگتن

جون 2003، جایزه "زنان سال" در واشنگتن

دسمبر 2003، جایزه “John F Kennedy’s Profile in Courage”

ماه می 2004، جایزه Jonathan Mann برای صحت جهانی و حقوق بشر در بوستون، ایالات متحده امریکا

جون 2004، جایزه "”Paul Schiller Stiftung Award، واشنگتن، ایالات متحده امریکا

اکتوبر 2004، اهدای دکتورا در حقوق (افتخاری)، دانشگاه البرتا، کانادا

نومبر 2004، دکتورا افتخاری در “Human Letters”، از دانشگاه براون، ایالات متحده امریکا

May 2005.

خانم سیما سمر به خاطر شجاعت و کار خستگی ناپذیر در زمینه حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی ، از طرف کمیسون حقوق بشرسازمان ملل متحد به حیث گزارشگر حقوق بشر در سودان معرفی شده است. او پس از سفر به سودان ، گزارش خویش را در پیوند به وضعیت، پیشرفت و چالش های حقوق بشر درآن کشور ، به اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در ماه اکتوبر 2005 ارایه نمودند.

جایزه “Best Civilian Officer”، از طرف ریس جمهور فرانسه تو سط سفارت کبرای فرانسه در کابل در 14 جولای 2006.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter