وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
295
800
295
2735090
14520
19369
2739717


از کوده کی  به شعر و شاعری علاقمند بود   و نخستین سروده هایش را زمانی پدید آورد که هنوز ده سال داشت.
پدر و مادر نخستین شنونده گان شعر های او بودند .
بدینگونه پدر و  مادر نخستین کسانی هستند که نه تنها به شعر های داریوش با علاقمندی گوش می دادند  ؛ بلکه او را در این راه تشویق  و حمایت نیز می کردند.
در  دانشگاه شهیر داریویش توانست با حلقات گسترده تری ادبی فرهنگی  راه پیدا کند . آشنایی او با این حلقات ادبی و شخصیت های فرهنگی یک بار دیگر اورا بر انگیخت تا باتمام  هستی به سیر و سفر های تازه در سزمین شعر و ادبیات بپردازد . به گفته خودش صفحه صفحه روی میز ریخت تا این که از هر ورقی دهها غزل ناب قامت کشید :
مردی که صفحه صفحه فرو ریخت روی میز
مجموعهء پر ازغزل ناب شد
داریوش به روابط فرهنگی اش با حلقات ادبی در شهرکابل و شماری از شاعران دیگر که به نوعی بر شاعری او موثر بوده اند  و او را تشویق مرده اند، اهمیت بزرگی قایل است.
او خود باور دارد که  سمیع حامد ، پرتونادری ، حیدری وجودی ، ضیا رفعت ، رفیع جنید ، ژکفر حسینی ،وهاب مجیر و شمار دیگری ازشاعران  او را در امر شعر و شاعری همیاری کرده اند.
« حاشیه ء دو نفری » نتیجه ء کار سالهای پسین اوست . این گزینه ء شعری داریوش بیشتر در بر گیرنده ء غزل های اوست ؛ اما داریوش غزل را با  هنجار های نوین می سراید .
با این حال داریوش اخیراً خواسته است تا حله ء شعرش را در کارگاه شعر سپید نیز ببافد ؛ چنان که شعر های  بلند« باتو» و « پیاده هستم » تجربه های تازه ء  داریوش درزمینه ء شعر سپید است.
داریوش به سال 1385 عضویت انجمن قلم افغانستان را به دست آورد  و مدت زمانی  به عنوان دبیر در کاشانه ء نویسنده گان جوان افغانستان کار می کرد.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter