وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
536
500
2307
2730448
12200
19369
2737397


او ابتدايه را  درهمانجا  در سرپل خواند ، بعد، خانواده است به  بلخ آمد و او دوره ء ليسه را در ليسه رابعه ء بلخي در شهر مزارشريف  به پايان آورد.
پس ازآن از سيم خار دار امتحان کانکور پوهنتون با مو فقيت آن سو گذشت  و در فاکولته ء زبان و ادبيات  پوهنتون کابل  در بخش زبان و ادبيات ترکي ازبيکي  به آموزش پرداخت .  پي از آن که ازپوهنتون کابل گواهينامه ء ليسانس  به دست آوردسالهايي  در آکادمي علوم افغانستان در بخش زبانها به حيث عضو علمي کار کرد.
درست در همين سالها بود که شفيقه يارقين  در مراکز فرهنگي -  ادبي و مطبوعات کشور  شهر  به حيث يک شاعر و نويسنده ء   ذواللسانين  شناخته شده .
او در هردو زبان فارسي دري و ترکي ازبيکي  که زبان مادري اش است ،  نويسنده و شاعر چيره دستي است ؛ شعر او از زبان پيراسته ، آهنگين و تصويري  بر خوردار است .  زنده گي  در شعر او با احساس و عواطف  و دريافت هاي زنانه  بازتاب يافته  است . يه اين مفهوم که او در شعر هايش حس و عاطفه ء خود را بيان مي کند نه دريافت هاي خود از ديوان شاعران ديگررا.
بااين حال شهرت فرهنگي شفيقه يارقين تنها به سبب سروده هاي زيباي او نيست ؛ بلکه او يکي از نام آوران عرصه پژوهش هاي ادبي   زبانهاي فارسي در و ازبيکي نيزاست.
 شفيقه پس از آن که  طالبان ولايات شمال را اشغال کردند  و از آسمان تنگ تعصب آنها  برسرهر چه زن ، خواهر و مادر در افغانستان بود  سنگ  سياه ملامت مي باريد ،  کشتي سرگردان زنده گي اش را تا  آن سوي ساحل آمو کشانيد.
و در  سالهاي سياه حاکميت طالبان  درشهر تاشکند در ازبيکستان مي زيست ، اما خواندن و نوشتن همچنان در غربت چون شماره هاي نفس با او بود . چنان که او با وجود همه دشواريهاي که پيوسته پناهنده گان در سرزمين هاي غربت داشته اند ، توانست تا از اکادمي علوم ازبيکستان   در بخش فلولوژي  دانشنامه ء دکترا به دست آورد .
 او اخيراً به کشور برگشته و هم اکنون دروزارت معارف افغانستان مشاور و رييس امور تربيتي است.
آثار چاپ شده  :
- ترجمه ء رباعيات مولانا جلال الدين محمد بلخي  به زبان ترکي ازبيکي ، فمر مي شود که از اين نقطه نظر شفيقه ياقين نخستين شاعريست که رباعي هاي مولانا را در فرم رباعي  به زبان ترکي ازبيکي ترجمه کرده است - متن تنقيدي ديوان ظهيرالدين  محمدبابر بامقدمه ، و تعليقات ، چاپ اکادمي علوم افغانستان
- ديوان نادره بيگم با مقدمه و تعليقات ، چاپ اکادمي علوم افغانستان
- نضاب الصبيان قاري محمد عظيم عظيمي با مقدمه ، چاپ اکادمي علوم
 - ديوان شاه غريب ميرزا غريبي ، با مقدمه و تعليقات ، چاپ تا شکند
- ديوان فارسي دري   امير علي شيرنوايي ( فاني ) با مقدمه و تعليقات ، چاپ تاشکند
- صد ها مقاله ء پژوهشي چاپ شده در مطبوعات کشور و مطبوعات برون مرزي آماده ء چاپ:
- گزينه ء داستانهاي ترکي ازبيک
 - مجمو عهء شعر هاي  ترکي ازبيکي
- گزينه ء شعر هاي فارسي دري
- به هنينگونه شفيقه يارقين همراه با حليم يارقين شوهرش به گونهء مشترک پنج کتاب جداگانه ء ديگر را در زمينه ء ادبيات زبانهاي فارسي دري و ترکي ازبيکي نيز آماده چاپ کرده اند.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter