وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
283
800
283
2735090
14508
19369
2739705

 
     سعدي يوسف يك چپگرا است و از برجسته ترين شاعران عصر حاضر در جهان عرب. برخي از نقّادان عراقي به اين باور اند كه وي وابسته به نسل گمشده اي شاعران عراق است، اين نسل كه، نه به نسل شاعران پيشگام، همچو بدر شاكر السياب و نا زك الملائكه، وابسته است و نه به نسل دهه ا ي هفتاد قرن گذشته. هم نسلان سعدي يوسف در دههاي پنجاه و شصت قرن بيستم بروز كردند. ازآن ميان ميتوان از محمود البريكان، يو سف السائغ و رشدي عامل نام برد. سعدي يوسف به سبك آزاد شعر مي سرايد و تا كنون نزديك به بيست مجموعه اي شعري از خود بجاي گذاشته است.
   "دزدان دريائي 1952"، "ترانه هاي كه براي ديگر ان نيست 1957"، " ستاره و خاكستر 1960"، "ساعات اخير1977" و " قصايد پاريس 1992" از جمله اي آثار اوست. آخرين مجموعه ها ي شعري يوسف " زند گي صريح " و" چكامه هاي پايتخت كهن" است كه در سال 2001 در دمشق بچاپ رسيد.
     سعدي يوسف داستان ومقاله هم مي نويسد و ترجمه هم ميكند.او تا حال چند مجموعه اي شعر و داستان را به عربي بر گردانده است. رماني نيز بنام " مثلث دايره" نوشته است. آثار وي به زبانهاي ديگر نيز ترجمه شده است.
     اما در پهلوي اين همه سعدي يوسف، يک سياستمدار صاحب نظر در مورد اوضاع عراق و جهان عرب نيز محسوب ميشود. او همواره مسائل سياسي در سرزمين خود را دنبال ميکند. و از همينجاست که بسياري از اشعارش رنگ سياسي دارد و بازتاب دهنده اي وقايعي است که در کشور اش  يا در جاي  ديگر رخ ميدهد.
  سعدي يوسف در اين قصيده اي نمادين خود، با كاربرد واژه ها و ايماژ هاي مذهبي، تصوير غم انگيز از بد رفتاريها ي سربازان آمريكائي نسبت به زندانيان شهروند اش و از اوضاع عراق ارائه ميدهد. او موضع قبلي و فعلي آمريكا را در قبال كشور اش و ديگر كشورهاي عربي، و وعده هاي اين كشور را به عراقيها در مورد آينده درخشان با زبان سمبوليك به باد انتقاد ميگيرد.

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter