وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
297
800
297
2735090
14522
19369
2739719

 هادی هادی در گزینه های شعری « مات غمی » ( نگینه های شکسته )، « د اورونو په طنابونوکی » ( در ریسمانهای آتش )، و« ستاسو په باور نه رازی »( توباور نخواهی کرد )  نشان داد که او در شعر معاصر پشتو  یکی از چند چهرهء موفق و نو آور است.
هادی به سال 1969 در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان چشم به جهان گشود و پس از آموزش های دورهء ابتداییه و لیسه  ، آموزش عالی خود را در بخش زبان و ادبیات  پشتو  در دانشگاه کابل به  سال 1991  به پایان آورد.
او غیر از شعر گاهی به داستان نویسی نیز پرداخته است و لی تا هنوز نتوانسته است که در داستان نویسی خود را به جایگاه و شهرتی برساند .
های  سالی چند  در  انجمن  نویسنده گان افغانستان کار می کرد و اما پس از پیروزی مجاهدین بر کابل به پاکستان پناهنده شد و آن جا در برنامهء خانهء نو و زنده گی نو رادیو بی بی سی  مشغول کار شد .
هادی هادی هم اکنون سخنگوی وزارت مخابرات کشور است

در شمار شاعرانی که دریکی دو دههء آخیر  در زبان و ادبیات پشتو  در افغانستان به شهرت و آوازه یی رسیده اند یکی هم هادی هادی است.

هرچند نخستین  تجربه  های شعری هادی   در قالب  های کلاسیک  شکل گرفته است  ؛ با این حال او از همان آغاز  در آفرینش های ادبی خود از  دید و حس تازه یی بر خوردار بوده است . چنان  که او با انتشار نخستین  گزینه ء شعری اش زیر نام« گل دشپی په سنوکی » ، ( گل بر گیسوان شب)  توانست خود را به نام یکی از شاعران جوان و  مدرنیست  در حلقه های  ادبی  افغانستان بشناساند .

 هادی هادی در گزینه های شعری « مات غمی » ( نگینه های شکسته )، « د اورونو په طنابونوکی » ( در ریسمانهای آتش )، و« ستاسو په باور نه رازی »( توباور نخواهی کرد )  نشان داد که او در شعر معاصر پشتو  یکی از چند چهرهء موفق و نو آور است.

هادی به سال 1969 در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان چشم به جهان گشود و پس از آموزش های دورهء ابتداییه و لیسه  ، آموزش عالی خود را در بخش زبان و ادبیات  پشتو  در دانشگاه کابل به  سال 1991  به پایان آورد.

او غیر از شعر گاهی به داستان نویسی نیز پرداخته است و لی تا هنوز نتوانسته است که در داستان نویسی خود را به جایگاه و شهرتی برساند .

های  سالی چند  در  انجمن  نویسنده گان افغانستان کار می کرد و اما پس از پیروزی مجاهدین بر کابل به پاکستان پناهنده شد و آن جا در برنامهء خانهء نو و زنده گی نو رادیو بی بی سی  مشغول کار شد .

هادی هادی هم اکنون سخنگوی وزارت مخابرات کشور است
پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter