وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
313
686
2474
2712956
14498
20947
2720326

ترکیب خوش آهنگ
به عجله خواندم "هشت صلح"
بچه ها خندیدند
من ملتفت شدم
                   که "هشت صبح".*
 
اندکی دستپاچه
و متحیر
به فاصلهء ل_ب ها فکر میکردم...
دیگران نمیدانستند
من میدانستم
که در منطق ریاضی گرسنگان
چرا
دو + دو
           = به چهار نان
                              میشود.
 
21 سپتمبر 2008 (روز چهانی تجلیل از صلح)
کابل
 
 
* اشاره به روزنامهء هشت صبح


Facebook

Twitter