وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
287
800
287
2735090
14512
19369
2739709


در سالهايي مه غم غم نان بود و صدا صداي شلاق  و مسلماني انسانها با درازاي ريش آنها سنجيده مي شد.
خراساني  به سال 2002 ميلادي به حيث نخستين رييس انتخابي دانشگاه تعليم و تربيه ء کابل بر گزيده شد. در حاليست که تا هم اکنون تمامي  دانشگاه ها در افغانستان به وسيلهء رييساني  اداره  مي شوند که فرمان از  رييس جمهور دارند  نه مشروعيت  از راي استادان.
 باري از زبان دکتر شريف فايض  وزير تحصيلات عالي پيشين شنيدم که مي گفت که اگر پشت کار و زحمت کشي  خراساني نبود هرگز پوهنتون  تعليم و تربيه نمي توانست قد راست کند و در ميان پوهنتون هاي افغانستان   چنين جايگاهي داشته باشد.
شهرت خراساني به حيث يک شاعر موفق بيشتر وابسته به شعر هاي مدرن او ست . او يکي از نام آوران شعر سپيد در افغانستان است ،  با اين حال او در اوزان کلاسيک و به ويژه در مثنوي  نمونه زيبا و  موفقي نيز ارائه کرده است.
 دوگزينهء شعري خراساني  به نامهاي " تلختر از سکوت" و " ستاره و سياهي"  نشان مي دهند که ً مسايل سياسي - اجتماعي و تغزل  عمدتاً درونمايه شعر هاي او را مي سازد . خراساني شاعريست با آرمانهاي بلندي انساني و پيوسته در جستجوي مدينهء فاضله يي فرياد مي زند.
او يکي از علم بر داران شعر مقاومت در افغانستان است  .  او دراين گونه  شعر  با استفاده از زبان نمادين نه تنها در برابر تجاوز شوروي سابق به افغانستان  و دولت دست نشانده ء آن  مخالفت کرده ؛ بلکه  خواسته است تا شعر هايش روزنه هاي روشني به سوي آينده و پيروزي نيز باشند.
خراساني به سال 1963 در ناحيه ء شهربزرگ بدخشان چشم به جهان گشود . او رشته ء زبان و ادبيات فارسي دري دانشنامه ء ليسانس گرفت.
او هم اکنون  مشغول  دفاع دانشنامه دکتراي خود از دانشگاه دو شنبه  است.
خراساني علاوه بر شعر  درزمينه تحقيقات ادبي نيز  کار هاي درخشاني دارد . از او تا هم  اکنون دهها نوشته ء پژوهشي در زمينه هاي ادبيات شناسي و نقد ادبي در  نشريه هاي  درون مرزي و برون مرزي افغانستان به نشر رسيده است.
حنجرهء سبز غزل يکي  از برجسته ترين کار هاي پژوهشي خراساني است.  اين کتاب که  در چهارصدو پنجاه صفحه در هزار نسخه به  نشر رسيده است  اثر تحقيق گسترده ييست  در ارتباط به چگونه گي تغزل ، پيدايي غزل و سيرتطور آن در شعر هزارو اند ساله ء فارسي دري .
اين اثر خراساني مي تواند  به حيث منبع قابل توجهي  در برنامه هاي آموزشي دانشگاهها مورد استفاده قرار گيرد.
تازه ترين اثرپژوهشي  خراساني  شعر پارسي نام دارد که  در کمتر از350 صفحه  در کابل به نشر رسيده است.
نيما و ارزش شعر فارسي و تاملي بر ارزشهاي شاهنامه  از آثار پژوهشي نشر شده ء ديگر خراساني است.
غير ازاين  از خراساني نوشته هاي زيادي  در مطبوعات کشور و مطبوعات برون مرزي  کشور به گونهء پراگنده به نشررسيده است.
خراساني از شمار پايه گذاران انجمن قلم افغانستان است و مدت زماني هم  رهبري بخش فارسي دري انجمن قلم را بر دوش داشت.

پرتو نادریپرتو نادری
نویسنده: پرتو نادری

پرتو نادري فرزند عبدالقيوم پرتو  به سال   1331 خورشيدي  برابر با (1953) در دهکده ء  به نام جر شاه بابا در ولسوالي  کشم ولايت بدخشان   ديده به جهان گشود .
اودوره ء ابتدايي و  ميانه  را در زادگاه خود تمام کرد ، بعداً به کابل آمد و دورهء ليسه را در  دارالمعلمين اساسي  کابل با نمرات بلند  به پايان آورد.
 چنان که او توانست امتياز اشتراک در  امتحان ورودي دانشگاه را به دست آورد . چنین بود که  به سال   1350 خورشيدي  به دانشکده ء ساينس  دانشگاه  کابل راه يافت و به سال 1354 از رشته ء زيست شناسي ( بيو لوژي) اين فاکولته دانشنامه ء ليسانس به دست آورد .... ادامه


Facebook

Twitter