وارد شدن
مرام مجما را تقویت انکشاف جامعه مدنی متنوع، کثرت گرا، جامع و متحد تشکیل میدهد.

جامعه مدنی چیست؟

جامعهء مدني فرهنگ سازش براي توافق است، اين جامعه قانونمند رابطهء حكومت با مردم و روابط افراد با حكومت را تنظيم ميكند.

ارزیابی

ویب سایت جدید مجما را چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی - 60.9%
خوب - 26.1%
متوسط - 4.3%
ویب سایت قبلی بهتر بود - 8.7%

Total votes: 23

اشتراک

برای دریافت مجله جامعه مدنی اشتراک نمائید!
captcha

ساحات تحت پوشش

تعداد بازدیدها

امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
مجموع
277
800
277
2735090
14502
19369
2739699


نامبرده ضمن مسوولیت «کانون فرهنگی جوانان افغانستان»وصاحب امتیازی یگانه رادیوآزادبنام «رادیوتخارستان»که ازچهارسال بدینسودرشهرتالقان فعالیت داردهمواره به نویسندگی علاقه داشت  چنانچه دردوره دانشجویی دست به ایجادنشریه ی تحت نام«کانون الگو»زدکه تعدادمقالات ایشان درآن نشریه ونشریات دیگرچاپ کابل قبلاًبه چاپ رسیده است.
ایشان درزمینه نویسندگی اگرچه بانوشتن مطالب اخلاقی ،عرفانی وروانشناسی آغازکرده است ولی در دوره دانشجویی بیشتربانوشتن مقالات داغ سیاسی مرتبط به اوضاع  جاری کشورادامه داد.واکنون نیزبه صدهامقاله دراین زمینه ،وپایانامه تحصیلی اش تحت نام«تاثیرتفکرسیاسی سیدجمال الدین افغانی برجنبشهای سیاسی جهان اسلام»وتحقیق ونوشته اش درموردیکی ازروشنفکران گمنام کشوربنام"پیام شهید»وداستانی تحت نام «چراغ انجمن»وقطعاتی جسته وگریخته اشعارنیز آماده چاپ است.
نامبرده همواره اندیشناک بوده است تانسبت به آنچه برسرنوشت کشور،منطقه ،وجهان می گذردبی تفاوت نباشدچنانچه که دریک سال اخیرباوجودمصروفیت های زیادکوشیده است تاراهبردها وراهکارهای عملی  رادرمقیاس ملی ،منطقه ای ،جهانی وجهان اسلام طرح وبه پیشگاه چشمان حق بین وعدالت نخبه گان کشورپیش کش نماید،که مختصراین طرح هااخیراًتحت نام«طرح یک انقلاب»به چاپ رسیده است که منظورش «انقلاب فرهنگی» است ازآنجمله آنچه دراین نوشته می خوانیددرواقع نتیجه سالهااندیشیدن نویسنده جوان کشورمان است که فرصت رامغتنم شمرده وطرح منطقه ای خودرادردرظرف یک هفته در،رساله ی تحت نام«حوزه تمدنی فجرستان »به رشته تحریرآورده ودردوصدمجلد آنرابه چاپ رسانیده ودردست رس تعداد دانشمندان ونخبگان سیاسی کشورقراردادکه ازاستقبال گرم آنهابرخوردارشدواکنون این رساله نایاب شده ونویسنده بامشوره همکارانش قصددارد رساله مذکورراجمع نظریات دانشمندان کشورخودمان دوباره چاپ نموده وبه زبانهای خارجی نیزترجمه نمایدوگفته میشودکه یکی ازاستادان دانشگاه تاشکندعلاقه گرفته است تارساله مذکوررابه زبان محلی ترجمه نماید. نویسنددردانشگاه بین المللی پونه هنددرپایه ماستری داخله گرفته وقراراست بزودی جهت ادامه تحصیل راهی آنجاشود.

نویسنده: Administrator

Facebook

Twitter